Deskundig Leidinggevende projecten DLP

Deskundig leidinggevende projecten DLP(-er)

Werken met of in verontreinigde (water)bodem? Dan moet volgens de huidige regels een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) continue bij de werkzaamheden aanwezig zijn. Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen Deskundig leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne, zoals verwoord in het Arbo-informatieblad 22 of de CROW-publicatie 132. Deze DLP-kennis kunt u ook inhuren bij ADJ Milieutechniek. Daarnaast kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het schrijven van de benodigde V&G plannen, de T&F klasse berekening, en desgewenst het schrijven van het saneringsplan. 

Functie DLP-er
Een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-er) dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene wat in het V&G-plan staat beschreven. Hierbij moet gedacht worden aan de te treffen maatregelen en voorzieningen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, één en ander conform de van toepassing zijnde veiligheidsklasse (Basisklasse en/of T-&F-klasse).

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.