BODEMSANERING

Wanneer een bodemonderzoek heeft uitgewezen dat op een locatie een bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, kan ADJ Milieutechniek u van dienst zijn in het volledige bodemsaneringstraject, bijvoorbeeld inzake mogelijke saneringstechnieken als de gevolgen van de aangetroffen bodemverontreiniging. ADJ biedt u een totaaloplossing voor de gehele uitvoeringsfase vanaf het onderzoek tot de uitvoering met duidelijke communicatielijnen en een waterdichte projectbeheersing.

Inzichtelijk en controleerbaar

De gekozen uitvoering van een bodemsanering hangt af van soort verontreiniging, bodemtype, bereikbaarheid, waterbezwaar, belendende panden etc. Er wordt altijd een bewuste afweging gemaakt voor de gevolgen, de kosten, het rendement en op welke termijn er eventueel stappen ondernomen moeten worden. Nauwkeurige kostenramingen vormen dan ook een goed referentiepunt voor de aanbesteding van een bodemsanering, kortom een inzichtelijke bodemsituatie voor u als opdrachtgever.

Uitvoerend in eigen beheer

Alle bodemsaneringswerkzaamheden geschieden onder toezicht van een Deskundig Leidinggevende Projecten [DLP-er] en een milieukundig adviseur, medisch gekeurd conform de CROW132. In bepaalde klassen, 2T/3T, wordt een hogere veiligheidsadviseur ingeschakeld, welke de werkzaamheden begeleidt. ADJ regelt voor u alle benodigde vergunningaanvragen en voert de bodemsanering uit op een resultaatgerichte wijze. Gekeurd materiaal alsmede materieel, zoals grondverzet met overdrukcabines, knijper/kraancontainervoertuigen met overdruk en ademluchtbescherming zijn geheel in eigen beheer. De medewerkers zijn hier tevens speciaal aanvullend voor medisch gekeurd en opgeleid.

ADJ Milieutechniek is actief op de volgende gebieden:

  • Conventionele saneringen (ontgraven)
  • Grondwatersanering (pump and treat methode)
  • Saneren en afvoeren van boven – en ondergrondse brandstoftanks
  • Saneren en afvoeren van met olie verontreinigde grond
  • Analyseren en bemonsteren van grond- en afvalwatermonsters conform AS3000
  • Conventionele sanering

Bij conventionele grondsaneringen wordt verontreinigde grond droog of nat ontgraven en vervolgens na reiniging hergebruikt. Het gaat relatief snel en omdat het tegenwoordig mogelijk is de controle-analyses de volgende dag gereed te hebben, weet u direct in hoeverre de sanering als afgerond beschouwd kan worden. Als reiniging uit technisch of economisch oogpunt niet mogelijk is, kan de ontgraven grond ook worden gestort. Op basis van ervaring, kennis en innovatieve technieken wordt steeds gezocht naar de optimale aanpak. Daarbij worden de hoeveelheid te verwijderen grond, duur en kosten van de grondwatersanering en de duur en kosten van een in-situ aanpak afgewogen. Ook kunnen besparingen worden gerealiseerd door grondkerende constructies of voorzieningen zowel voor de ontgravingswerkzaamheden als voor de bouwactiviteiten te gebruiken. Uiteraard is uitgebreide kennis van de veiligheidsaspecten aanwezig.

Grondwatersanering- en grondwaterzuiveringen

Verontreinigd grondwater kan middels een onttrekkingssysteem (drains of filters) worden opgepompt en via een voorzuivering, welke afhankelijk is van de eisen van het bevoegd gezag, worden geloosd op het riool of oppervlaktewater. Er zijn zeer veel reinigingsmethodes zoals strippertorens, aktief koolfilters, plaatbeluchters, bio-rotoren, mobiele water/olieafscheiders etc.

De keuze wordt gemaakt op basis van een kosten/rendementsverhouding en, uiteraard, de lozingseisen. De monitoring van de voortgang van een grondwatersanering wordt begeleid door een milieukundig begeleider, welke monsters neemt, laat analyseren en interpreteert. Vervolgens kan de situatie dan indien nodig worden bijgestuurd. Ook van de werkzaamheden wordt een milieukundig evaluatieverslag opgesteld.

ADJ Milieutechniek handelt conform de volgende certificeringen:
– ‘Procescertificaat milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering’ conform de SIKB BRL 6000.
– ‘Procescertificaat uitvoering bodemsanering’ conform de SIKB BRL 7000.

SNEL CONTACT

ADJ Milieutechniek staat graag voor u klaar. Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze website of wilt u nadere informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze medewerkers staan u graag te woord!

Uw gegevens:

U heeft nog 200 Woorden over.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...