Calamiteiten– Milieuincidenten

Indien u per direct geholpen wilt worden kunt u direct ons 24-uur milieu-alarmnummer contacten via 085-2731850. 

ADJ Milieutechniek beschikt over een hoofdvestiging in Werkendam en opereren landelijk in Nederland alsmede Belgie en Luxemburg. Vanwege ons landelijke aanpak en gedegen netwerk- en transportmanagement proberen wij wachttijden tot een minimum te beperken.

Een incident is een onvoorzien voorval, waardoor een verstoring ontstaat in het veilig, vlot of doelmatig gebruik van een (vaar-)weg, terrein of object, tengevolge waarvan gezondheid en leven van personen, dan wel economische belangen bedreigd worden en een gecoördineerde inzet van personeel, materieel en diensten noodzakelijk is om de effecten hiervan te verminderen en op te heffen. Een milieu-incident is daarbij een gebeurtenis, waardoor plotseling en onverwacht schade kan ontstaan aan het milieu. De oorzaak is er meestal één van technische aard, een verkeersongeval en/of menselijk falen.

Stap 1: melding incident

 1. Uw melding komt binnen op onze meld- en coördinatie kamer van ADJ Milieutechniek
 2. Melding kan telefonisch via 085-2731850
 3. Of via online meldingsapp > www.meldingincident.nl
 4. Indien u een vaste debiteur relatie, bent zullen wij de opdracht per direct accorderen.
 5. Indien u een nieuwe debiteur relatie bent, vragen wij u eerst meldingsformulier incident conform vragenlijst in te willen vullen.
 6. Op basis van informatie uit deze melding zal bekeken worden of een milieucoördinator benodigd is, dit is mede afhankelijk van type incident en benodigd equipment. De milieucoördinator kan tevens als aanspreekpersoon op locatie fungeren.
 7. In overleg met u als opdrachtgever informeren wij het bevoegd gezag (indien nog niet door opdrachtgever verzorgd) en mogelijke externe contractors en/of assuradeur van de veroorzaker.
 8. Uw opdracht wordt doorgegeven aan onze planning, deze stuurt per direct een 1e lijns incidentvoertuig (indien vereist).
 9. 1e lijns milieu-incident management (MIM)-voertuig komt ter plaatse.

Stap 2: van uitvoeringsoperatie:

 1. Het maken van eerste inschatting door middel van:
 • Inspectie;
 • Kort overleg met betrokkenen (kerndiensten) ter plaatse;
 • Afstemmen verkregen melding t.o.v. geconstateerde melding;
 • Verkrijgen/vergaren van aanvullende informatie;
 1. Mondeling voorleggen Plan van Aanpak en (bij ernstig incident) eventueel opstellen schriftelijk Plan van Aanpak, in overleg met:
 • Opdrachtgever;
 • Assuradeur/schade expert;
 • Overige betrokkenen/partijen;
 • Kerndiensten/bevoegd gezag

Stap 3: Noodzakelijke vervolgactie door opdrachtgever of ADJ Milieutechniek:

 1. Schriftelijke opdracht aan ADJ Milieutechniek (indien deze nog niet per mail is bevestigd), of
 2. Opdrachtbevestiging door ADJ Milieutechniek aan opdrachtgever

Stap 4: uitvoeringsfase MIM-operatie:

 1. Voorkomen uitbreiding en bestrijden gevolgen van incident door maatregelen in gang te zetten, zoals:
 2. Bereddering; het MIM-team heeft in het kader van bereddering de mogelijkheid en de middelen om direct (zelf) beheersings- cq. beredderingsmaatregelen uit te voeren met materiaal/materieel uit hulpverleningsvoertuig;
 3. Bemiddeling in het snel ter plaatse komen van een schade-expert namens de veroorzaker en zijn/haar assuradeur
 4. Snelle, zorgvuldige en effectieve afhandeling van het incident;
 5. Namens de opdrachtgever zorgdragen voor het overleg met mogelijk andere betrokken overheidsdiensten en partijen;
 6. De milieuprojectcoordinator en uitvoerder is op de hoogte van de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag en zal er voor zorgdragen nimmer in die verantwoordelijkheid te treden

Stap 5: afronding MIM-operatie:

 1. Een incident zal afgerond worden met een MIM-rapportage (en in geval van bodem) eventueel gevolgd door een evaluatierapport, dat toegezonden wordt aan betrokken partijen;
 2. Eindrapport wordt vergezeld van de factuur.

Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kan via de mail, je kunt ons bellen (0183 - 505 964) of via het contactformulier.