OPSOMMING EQUIPMENT EN DIENSTEN

ADJ Milieutechniek beschikt over een verscheidenheid aan materiaal en materieel welke op zowel reguliere als calamiteitenbasis inzetbaar zijn. Onderstaand treft u een opsomming aan equipment en activiteiten van ADJ Milieutechniek. Voor een foto-overzicht, klikt u hier.

Standaard milieu incident management dienstverlening

 • 24 uur, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, bestrijding van (milieu)incidenten en ongewone voorvallen
 • Leveren van een dag en nacht bezette milieu alarmlijn 085 273 1850

 Toelichting reinigings-, transport-, lift- & support equipment

 • Interventievoertuigen met LED-signalering t.b.v. verkeersveiligheid;
 • Interventievoertuigen ingericht met afzethekken, fileproofschermen, verkeers- en waarschuwingsborden;
 • AWS Heetwater-wegdekreinigers voor reinigen van o.a. olie- & vetachtige of gestolde (dierlijke) substanties en plantaardige sporen, zoals cacaoboter, paraffine, frituurvetten;
 • Zuig-veegwagens, koudwater wegdekreinigers, zoab-cleaners tot 1000 bar en mini wegdekreinigers;
 • ADR/VLG drukvacuüm-tanktrailers voor het opzuigen en persen van grotere hoeveelheden (gevaarlijke) vloeistoffen;
 • ADR/VLG drukvacuüm rioolcombi-voertuigen t.b.v. rioolservices zoals, rioolreiniging, rioolinspectie, rioolreparatie en overige riooltechnieken;
 • ADR/VLG drukvacuümvoertuigen voor het opzuigen en persen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
 • ADR/VLG druk vacuüm brandstofwagens voor levering of opzuigen van allerhande klasse 3 brandbare vloeistoffen;
 • Droge stoffen units tot 8000m3 luchtverplaatsing voor opzuigen en persen van vaste stoffen;
 • Calamiteitentrailers met ademlucht en allerhande persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Mini-vacuüm systemen (zuigkar) op aanhanger voor moeilijk bereikbare plaatsen;
 • Heetwater hogedrukreinigingsunits tot 500 bar;
 • Mobiele kraancontainervoertuigen met 30tons haakarmsysteem en 17tm opvouwbare kraan;
 • Mobiele kranen tot 20 ton;
 • Calamiteitenvaartuigen en werkboten;
 • Oliekeerschermen en absorptiematerialen voor watergangen;
 • Mobiele aggregaten van 1,5 tot 300 kVA met stroomverdeelkasten;
 • Mobiele verpompingsoplossingen zoals centrifugaal zelfaanzuigende waterpompen;
 • Diverse soorten klep-, afval- en materiaalcontainers;
 • Ontwateringscontainers variërend van 6-12-20 m³;
 • Vloeistofdichte containers 12-25m³ geschikt voor opslag en transport van verontreinigde grond met bijvoorbeeld olie, benzine etc.;
 • Semidieplader voor vervoer en leveren van verhuur heftrucks, bobcats, hoogwerker en overig hef- en liftequipment.

 

Toelichting dienstenpakket

Gevaarlijke stoffen bestrijding en opruiming

 • Coördinatie van (grootschalige) incidenten en ongevallen door getraind ongevallenbestrijdingsteam;
 • Assisteren, ondersteunen en oplossingen aandragen bedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen en overige gemeentelijke instanties (omgevingsdiensten) bij milieuschades met gevaarlijke stoffen;
 • Het assisteren bij incidenten tijdens het transport van gevaarlijke chemische stoffen ;
 • Incidenten met gevaarlijke stoffen bij KGA-depots gemeenten en bedrijven;
 • industriële reiniging en verwijdering van gevaarlijke stoffen;
 • inspecteren van ladingen in containers of ferry opleggers al dan niet met geclassificeerde stoffen;
 • Aanbrengen van ontbrekende of vervangen van onjuiste etikettering;
 • Assisteren omtrent product inforkatie/proper shipping name op lading eenheden en de daarin aanwezige ladingen;
 • Bestrijden van calamiteiten ongewone voorvallen met gevaarlijke stoffen of emballage;
 • Chloorlekkages in zwembaden;
 • Gekantelde container/tank/vrachtauto's met lekkages en afgevallen lading;
 • Hydrauliekolie- en brandstoflekkages op wegen en terreinen bij gesprongen leidingen en lekke tanks van vrachtauto's;
 • Hydrauliekolie- en brandstoflekkages van hijswerktuigen, machines, heistellingen etc. op bijvoorbeeld bouwlocaties ;
 • Olielekkages van laadkleppen;
 • Lekkages bij luchtvaartongevallen;
 • Lekkages boven- en ondergrondse tanks;
 • Lekkages uit ondergrondse pijpleidingen;
 • Lekkages van gevaarlijke stoffen bij op- en overslag en overpompen;
 • Lekkages van zuren en basen bij tuinders en voedingsmiddelenindustrie;
 • Morsingen van verfproducten op openbare wegen, trottoirs etc. ;
 • Oliesporen veroorzaakt door zogenaamde onbekende veroorzakers;
 • Overgelopen olievangers;
 • Opruimen en afvoeren van (achtergelaten) gedumpte (afval) stoffen en/of rommel;
 • Opruimen van kwik en kwikdamp evenals het verrichten luchtmetingen;
 • Opruimen van lekkages, zoals brandstoffen, oliesoorten en chemicaliën als gevolg van verkeersongevallen;
 • Ontmanteling hennepkwekerijen en drugslaboratoria;
 • Leveren van gasdoktor t.b.v. verrichten lucht(gas)metingen;
 • Overdragen van kennis op het gebied van VLG, ADR, IMO, IMDG, ICAO;
 • Overdrukken van (gevaarlijke) lading door middel van stikstof 99,9%;
 • Overladen van lading in gekantelde vrachtwagen(s) en/of machines;
 • Overpakken containers met beschadigde gevaarlijke lading;
 • Plaatsen en afvoeren van lekkende of beschadigde containers in overmaatse calamiteiten-transportcontainer;
 • Overpompen of verpompen van (gevaarlijke) vloeistoffen of chemicaliën uit tankcontainer(s);
 • Overpompen van beschadigde of onjuiste verpakkingen, vaten, IBC's, flexibags, tankopleggers, tankcontainers;
 • Verwijderen gevaarlijke stoffen (bv. kwik) na ongevallen in laboratoria en installaties;
 • Verwijderen gevaarlijke stoffen geplaatst bij grof vuil;
 • Ontruimen van gebouwen met gevaarlijke stoffen, bestrijdingsmiddelen en/of medicijnen;
 • Ontsmetten van besmette objecten, materialen en ruimten;
 • Ontruimen van gebouwen met gevaarlijke stoffen, bestrijdingsmiddelen en/of medicijnen;
 • Ontsmetten van besmette objecten, materialen en ruimten;
 • Opnieuw vervoersgereed maken van onjuist gestuwde ladingen;
 • Leegzuigen omgevallen silo's met kant- en klaar mortel op bouwplaatsen;
 • Repareren van een gat in de weg door middel van koudasfalt of hotbox.

 Uiteenlopende werkzaamheden in havengebieden, petrochemische (container)terminals of zeeschepen

 • Bieden van expertise bij marine surveyors, schade experts, container terminals;
 • Scheepsreiniging in geval van containerschade en daarbij vrijkomende vloeistoffen;
 • Terminalcleaning / terreinreiniging van grootschalige opslagterreinen;
 • Vloer reinigen en verwijderen van coatinglagen;
 • Gecertificeerde gasmetingen containers of ruimten door gasmeetdeskundige en/of gasdokter;
 • Specialistische asfaltreiniging, asfalt verontreinigd met olie, olie tast het asfalt aan;
 • Klinkerbestrating verontreinigd met olie;
 • Ongewoon voorval tijdens olielekkages, het saneren van verontreinigde grond.

 Specialistische industriële reiniging

 • Blazen en zuigen van vaste en natte stoffen in bijv. kruipruimtes of ondergrondse tanks;
 • Circulatie-units, variërend in capaciteit, voor chemisch technische reinigingen aan warmtewisselaars, stoomketels etc
 • Verwijdering van gevaarlijke stoffen
 • Noodschoonmaak van ontvangsthallen, terrassen, productie- en fabriekshallen;
 • Filterinstallaties en/of vacuümkanalen van opslagsilo's met behulp van vacupress en filters zwembaden;
 • Stofvrij maken van hallen;
 • Stofvrij maken van installaties;
 • Stofvrij maken van machines.

 Rioolreiniging & onderhoud mobiele olie-, water-, en slibafscheiders

 • Installatie en onderhoud (mobiele) olie-, water-, en slibafscheiders
 • Periodieke lediging olie-,water-, slibafscheiders en roostervloeren / wasplaatsen
 • Rioleringen / afvoergoten vervuild met beton / asfalt e.d.
 • Duikerreiniging
 • Vetputreiniging
 • Rioolinspectie
 • Zuigen en blazen van droge stoffen
 • Zuigen van natte stoffen
 • Zand opvang kelders e.d.

Ondersteuning PGS opslagbedrijven

 • Het onder BRLK905 reinigen van brandstofopslagtanks en chemicaliën opslagtanks;
 • Leveren van deskundig personeel om werkzaamheden te treffen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen;
 • Leveren van specialisten op het gebied van veiligheid, milieu, logistiek en kwaliteit;
 • Leveren van toegespitst equipment bij schuimtesten voor verzekering;
 • Assisteren bij schuimmengtesten;
 • Neerslaan van schuimvormend middel in PGS15 opslag voorziening;
 • Afvoeren van AFFF vanuit brand blussystemen;
 • Het ontvetten van o.a. opslagloodsen en schoonspuiten van opslagtanks;
 • Opruimen van schuimspills na in werking treden blussysteem;
 • Toepassen van antifoam en antischuim om blusmiddel transportabel te maken;
 • Verwijderen van PFOS houdende schuim producten.

Hogedrukreiniging

 • Het leveren van hogedruk(heetwater)-units tot 2000 bar voor het verwijderen van (hardnekkige) verontreinigingen;
 • Allerhande gevelreiniging of kunstwerken;
 • Graffiti verwijdering of allerhande verfverontreinigingen op terpentine-, acrylaat of waterbasis;
 • Handmatig verwijderen en ompakken van gegaste ladingen uit gegaste eenheden;
 • Het ontsmetten van besmette objecten, materialen en ruimten;
 • Het reinigen van bestrating, terrassen, betontegels, asfalt, betonvloeren en wanden van graffitie, kauwgom, verf,  inkt etc.;
 • Verwijderen van lekkende ladingen, reinigen van vrijgekomen verontreinigingen, opnieuw beladen en juist stuwen;
 • Verwijderen van olieachtige substanties van bestrating, gebouwen, kunstwerken;
 • Verwijderen van oude coatings / verflagen o.a. betonflex door middel van hogedruk-water;
 • Het verwijderen van (microbiologische) aanslag zoals schimmels, mos en biofilm;
 • Het verwijderen van atmosferische verontreinigingen zoals roet e.d;
 • Het verwijderen van gestolde dierlijke en plantaardige produkten zoals cacaoboter, parrafine, frituurvetten e.d.;
 • Het verwijderen van olieachtige substanties van bestrating, gebouwen, kunstwerken etc.;
 • Het verhelpen van de gevolgen van olielekkages op taxi-standplaatsen, benzinestations, laad- en losperrons, load-docks;
 • Het verwijderen van epoxylagen van stalen brugdekken ;
 • Reinigen / saneren / opruwen van beton door middel van hogedruk-water;
 • Reinigen van vervuilde locaties;
 • Reinigen of afspuiten van kunstwerken of objecten;
 • Reinigen of schoonmaken plaats delict;
 • Reinigen van bestrating, terrassen, betontegels, asfalt, betonvloeren en wanden van graffiti, kauwgom, verf en inkt;
 • Reinigen van de weg of rijbaan na dieselolie, carterolie, hydrauliekolie, plantaardige olie of andere brandstof lekkage;
 • Reinigen van kruipruimte in verband met rioollekkages;
 • Reinigen van silo's, en windmolens;
 • Ontvetten van opslagloodsen en schoonspuiten van opslagtanks;
 • Verzorgen van de afvoer en het laten verwerken van vrijgekomen resten en gevaarlijke afvalstoffen;
 • Opknappen van (in de loop der tijd) verontreinigde winkelgebieden, objecten en kunstwerken;
 • Verzorgen van overige luchtmetingen dmv PID, LEL, O2, CO, H2S, VOC;
 • Schoonmaken van (diesel) oliesporen of vetsporen;
 • Salvage-units met ademlucht, persoonlijke beschermingsmiddelen en pompmateriaal t.b.v. gevaarlijke stoffen;
 • Schoonspuiten van platforms, laadruimen, containers, tankcontainers en IBC's;
 • Verhelpen van de gevolgen van olielekkages op taxi-standplaatsen, benzinestations, laad- en losperrons, load-docks.

Scheepsreiniging en scheepsafvalstoffen verwerking

 • Het reinigen van scheepsruimen;
 • Het schoonspuiten van platforms, laadruimen, containers, tankcontainers en IBC's;
 • Verwijderen van restanten chemicaliën na lading lekkages in scheepsruimen;
 • Verwijderen van restanten lading uit scheepsruimen;
 • Verwijderen van stookolie lekkages uit scheepsruimen;
 • Inzamelen en verwerken van oliehoudend waswater uit scheepsreiniging.

 Reinigingsproducten

 • Leveren van allerhande detergenten / ontvetters ten behoeve van reiniging van wegdek/bestrating
 • Bio Cleaner + voor olieverontreinigingen / olieschade / olievlekken verwijderen
 • Ontvetters voor olievlek verwijdering / olievlekverwijderaar
 • Leveren van reinigingsmiddelen voor iedere verontreiniging;
 • Producten ten behoeve van verfverwijdering;
 • Producten ten behoeven van inktverwijdering;
 • Reinigingsproducten voor offshore/scheepvaart, verf & inkt industrie, voedingsmiddelenindustrie, petrochemie
 • Opslagvoorzieningen, zoals: PE-vaten, overmaatse vaten, vloeistof-opvangvoorzieningen, Intermediate Bulk Containers (IBC´s), gereconditioneerde PE-vaten, stalen vaten etc.
 • Uitgebreid verkoop assortiment op het gebied van PBM's, zoals ADR-borden, poeder- en schuimblussers, gevaarsetiketten, PE-handschoenen, perslucht-toestellen, filterbus maskers, ABEK-filters etc.

 Maritieme salvage

 • Morsingen en lozingen in oppervlaktewater, ook op de grote rivieren;
 • Noodschoonmaak van ontvangsthallen, terrassen, productie- en fabriekshallen;
 • Oliebestrijdingsmiddelen op land en water zoals oliekerende schermen, oil-disc skimmers, olie- en chemicaliën ;absorberende schermen en gerelateerde absorptiematerialen zoals absorptiedoeken, oil only rollen, en booms etc.
 • Verzorgen van oliebestrijdings materialen/vaartuig om milieuongevallen te water te bestrijden;
 • Opgezogen residuen eventueel afvoeren naar erkende verwerker.

 

Bodemsaneringen en bodemonderzoek

 • Specialistische bodem interventievoertuigen t.b.v. bodemonderzoeken en bodemsaneringen;
 • Melden ongewoon voorval conform Wet milieubeheer bij milieu-incident(en) ;
 • Verzorgen contact met bevoegd gezag zoals milieudienst(en), gemeente, provincie, waterschap, hoogheemraadschap;
 • Verzorgen gespecialiseerd reinigingsmateriaal (hogedruk) en -producten;
 • Verzorgen van advies, overleg ten aanzien van een te volgen aanpak incident;
 • Verzorgen van BRL 6001 gecertificeerd bodemkundige(n) ;
 • Verzorgen van KLIC meldingen;
 • Verzorgen van omleidingen met bebording en verkeersregelaars;

Afvalbewerkingsinstallatie en afvalvaterzuivering

 • Inzameling en verwerking van olie-water slibstromen conform euralcode 160708 en 161001


Heeft u een activiteit of probleem die niet vermeld staat?

Via ons 24 uurs alarmnummer: 085 – 273 18 50 komt u direct terecht bij de juiste persoon voor al uw meldingen en/of vragen.

Mocht u meer informatie willen over onze werkzaamheden volg dan uw weg terug naar de Home pagina of kijk via onderstaande link direct bij onze diensten.

SNEL CONTACT

ADJ Milieutechniek staat graag voor u klaar. Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze website of wilt u nadere informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze medewerkers staan u graag te woord!

Uw gegevens:

U heeft nog 200 Woorden over.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...