Tanksanering

Eigenaren van ondergrondse tanks waren indien de opslag van vloeistoffen in de tanks werd beëindigd tot 1 januari 2008 verplicht om op grond van art. 13 lid 4 BOOT deze binnen acht weken na beëindiging te verwijderen (of onklaar te maken als verwijdering niet mogelijk is). Op 1 januari 2008 is deze verplichting vervallen (BOOT vervallen). Hiervoor in de plaats zijn bepalingen gekomen die zien op het beëindigen van het gebruik van een tank (art. 3.37 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Voor tanks die op 1 januari 2008 al buiten gebruik waren is er geen regeling meer en dus geen handhaving (afdwingen verwijdering) mogelijk, tenzij sprake is van dreigende bodemverontreiniging (art. 13 Wbb).

Tanks waarvan niet met zekerheid is vast te stellen dat ze daadwerkelijk onklaar gemaakt zijn en afgevuld met inert materiaal zullen nader onderzocht moeten worden. Dat kan betekenen dat het bevoegd gezag op basis van art. 3.37 Rarim eisen kan stellen rond het verwijderen of onklaar maken van de tank.

Vindt u een olietank in uw tuin? Dan moet u dit melden bij de gemeente. In sommige gevallen moet u de tank laten schoonmaken (saneren) of verwijderen. ADJ Milieutechniek kan u in het gehele saneringstraject begeleiden en ondersteunen. Informeer naar de mogelijkheden.

Olietanks werden vroeger gebruikt om verwarmingsinstallaties van brandstof te voorzien. Een oude tank kan roesten en lekken. Daardoor kunnen olieresten in de bodem en het grondwater terechtkomen.

Huurt u een woning? Dan moet u de verhuurder laten weten dat hij de olietank moet laten schoonmaken of verwijderen.

Als eigenaar van een woning moet u een oude olietank laten schoonmaken of verwijderen.

Heeft u een onder- of bovengrondse voorziening en die wilt u laten reinigen?

U kunt snel en veilig het online tank aanmeldingsformulier digitaal invullen, door middel van een vragenlijst kunnen wij u beter helpen en een gerichte  offerte toezenden. Na uw accoord op onze verstuurde offerte kunnen wij de werkzaamheden, in overleg met u, inplannen.

Bestaande klant en prijsafspraken? Geeft u svp aan dat u direct opdracht wilt geven, wij zullen binnen het gestelde saneringstermijn (5 a 10 werkdagen) de werkzaamheden, in overleg met u, inplannen!

Komt u er online niet uit of u loopt vast? Geen nood, neem dan gerust contact met ons op via 0183505964 (Afdeling tankreiniging).

Spoed? Geen nood, neem dan gerust contact met ons op via het meld alarmnummer 085-2731850.

Bent u de kopende partij?
Mocht blijken dat er een (oude) tank in de tuin van verkopende partij aanwezig is dan dient dit gemeld te worden aan de koper. Dit valt immers onder de mededelingsplicht. In overleg kunnen er aanvullende artikelen worden opgenomen om nadere afspraken te maken of om aansprakelijkheid bijvoorbeeld uit te sluiten. Voorbeeldclausules kunt u opvragen bij uw makelaar.

Bent u de verkopende partij en u weet van het bestaan van de olietank?
Dan bent u alsnog verplicht deze olietank te laten saneren/verwijderen om te voorkomen dat u achteraf aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele saneringskosten bodem.

Bent u de verkopende partij en u weet niet zeker of er een olietank aanwezig is? 
Neem het zekere voor het onzekere, ons advies geldt dan ook: zorg dat u van te voren een actueel en erkend tankonderzoek laat verrichten, ADJ Milieutechniek kan u in deze fase ondersteunen en een tankonderzoek laten uitvoeren om te bepalen of er een tank aanwezig is en/of bodemverontreiniging aanwezig is.

Putdeksels, koperen doppen, ontluchtingspijpen of vreemde verzakkingen in de tuin zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van een tank zijn. Ook kunt u met een metalen staaf in de grond prikken in de buurt van de kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen meestal niet meer dan een meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector huren. Ook kunt u ons bedrijf inschakelen en een tankonderzoek laten uitvoeren.

In de kelder of de kruipruimte wijst een loze leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen. Ze hebben een doorsnede van 10-15 millimeter. Dat is half zo dik als een gasleiding. Dichtgemaakte gaatjes in de muur zijn een indicatie dat er vroeger leidingen hebben gelopen. De ontluchtingsleiding van een olietank is verticaal langs de buitenmuur gemonteerd. De diameter is ongeveer 40 millimeter. U kunt ook uw buren of de vroegere bewoners vragen of zij weten van het bestaan van een tank. Ook oliehandelaren weten in de meeste gevallen nog welke huizen vroeger oliestook hadden.

Ook kunt u bij de gemeente informeren of bekend is of er op uw huidige/nieuwe adres een tank aanwezig is.

Bron: Bodemplus.nl

Een afgekeurde bovengrondse dieseltank dient afgevoerd (saneren, verwijderd) of gereinigd te worden door een gecertificeerd bedrijf. Na het afvoeren (saneren, verwijderen) / reinigen zal u hiervan een certificaat ontvangen. Op de website van InfoMil kunt u hier meer informatie over vinden: www.infomil.nl

 1. Wilt u uw tank laten reinigen neem dan contact met ons op.
 2. Wilt u uw tank afvoeren (saneren, verwijderen), vul dan het aanvraagformulier in.

Zodra wij van u het aanvraagformulier hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen voor het afvoeren (saneren, verwijderen) van uw dieseltank.

BRL-K902 heeft betrekking op het saneren en definitief buiten gebruik stellen van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages, door deze te verwijderen of onklaar te maken.

BRL-K902 is bedoeld voor tanksanering van tanks waarin zich huisbrandolie, diesel, gasolie, stookolie, motorolie, water of huishoudelijk afvalwater bevindt of heeft bevonden. Tanks die andere producten bevatten of hebben bevat moeten in principe volgens BRL-K904 worden gesaneerd.

Het doel is de opslagtank definitief onklaar te maken, bij voorkeur door vernietiging, zodat deze niet meer voor enig opslagdoel kan worden gebruikt. Oude tanks die bijvoorbeeld als drinkwaterbak voor vee of als barbecue worden gebruikt zorgen voor ernstige verontreiniging van de voedselketen.

BRL-K902 is bedoeld voor tanksanering van opslagtanks die bij particulieren en bedrijven voorkomen.

Tanksaneringen volgens BRL-K902 moeten uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een Ministeriele Erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. Deze certificaathouders volgens BRL-K902 geven na uitvoering van de tanksanering een geregistreerd tanksaneringscertificaat af. Het tanksaneringscertificaat is het officiele bewijs dat een tanksanering veilig voor mens en omgeving is uitgevoerd. Het tanksaneringscertificaat is het bewijs naar de overheid dat de voormalige plaats van de tank niet (meer) als verdachte locatie hoeft worden aangemerkt. Dit is van groot belang bij aan- en verkoop van huizen, bedrijfspanden en percelen.

Het actuele overzicht van certificaathouders kunt u vinden door hier te klikken en bij Norm/BRL ‘k902’ in te vullen en vervolgens te klikken op ‘zoeken’.

Bij beëindiging van de opslag in een ondergrondse of bovengrondse tank moet op grond van het Activiteitenbesluit de tanksanering binnen een termijn van 2 maanden plaatsvinden.

Voor tanksaneringen volgens BRL-K902 geldt een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van tenminste 10 dagen. Voordat een tanksanering van een ondergrondse tank uitgevoerd mag worden moet een bodemonderzoek zijn uitgevoerd. Het bevoegd gezag kan hiervoor vrijstelling verlenen of nadere eisen stellen. In het geval van een bovengrondse tank is een bodemonderzoek niet verplicht maar kan alsnog door het bevoegd gezag geëist worden. Het is van belang vooraf hierover in overleg te treden. Het volgens BRL-K902 gecertificeerde tanksaneringsbedrijf begeleidt hierin, zodat het tanksaneringscertificaat volgens BRL-K902 uiteindelijk kan worden uitgegeven.

Bij een ondergrondse dieseltank moet er per situatie bekeken en berekend worden wat er moet gebeuren, omdat wij prijsgarant werken hebben wij er daarom voor gekozen niet te werken met een standaard prijs. Dit geldt ook voor tankreinigingen boven- en ondergronds. Een van de redenen hiervoor is dat veel klanten over meerdere tanks op 1 of meerdere locaties beschikken, of over clustertanks hetgeen een andere prijsstelling van toepassing is. ADJ Milieutechniek hanteert marktconforme tarieven en probeert altijd de voordeligste prijs aan te bieden.

Elke dieseltank moet vanaf 1 januari 2015 beschikken over een tankcertificaat (voor de tank) en een installatiecertificaat (voor de uitrusting en de plaatsing van de tank). Een tankcertificaat alleen is niet voldoende, omdat dit certificaat bijvoorbeeld niet het inhoudmeetsysteem, de overvulbeveiliging, de antihevelvoorziening of de locatie van de geplaatste dieseltank omvat, zie: www.infomil.nl.

Bij de 15-jarige keuring (20 jaar bij inwendige coating stalen tank) wordt de keuringscriteria uit de BRL K903/08 deelgebied 15 gevolgd,
zie: Kiwa keuringscriteria (pagina 134 t/m 163).

Wilt u een gedegen advies ? Wij geven u graag advies!

Vraag 
Sommige afgekeurde bovengrondse dieseltanks zijn nog bruikbaar voor de opslag van andere (niet gevaarlijke) stoffen. Afgewerkte olie is geen gevaarlijke stof en de opslag hoeft per 1 januari 2015 niet meer aan de BRL K903 te voldoen.

Mag afgewerkte olie worden opgeslagen in een oude dieseltank?

Antwoord 
Dit mag alleen als het bevoegd gezag daar toestemming voor geeft. Dit volgt uit Activiteitenregeling artikel 3.71d lid 4, dat verwijst naar PGS 30 voorschrift 3.6.3. Vaak zal het bevoegd gezag hergebruik van de tank toestaan onder de voorwaarde dat er eerst een BRL K905 reiniging plaatsvindt. Of dat voor afgewerkte olie ook nodig is, hangt van de situatie af. Bijvoorbeeld hoeveel diesel er nog in de tank zit. Afgewerkte olie is geen gevaarlijke stof, maar wel een gevaarlijke afvalstof. Deze afvalstof mag volgens Activiteitenbesluit artikel 2.12 niet opzettelijk gemengd worden met andere (afval)stoffen. Dit verbod geldt ook voor diesel en afgewerkte olie, omdat van deze afvalstoffen de aard, samenstelling en concentratie niet vergelijkbaar zijn. Dat is via Activiteitenregeling artikel 2.9 terug te vinden in de ‘Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen’: afgewerkte olie en diesel zijn ingedeeld in verschillende categorieën.

Hoe moet een olietank worden afgevoerd als de olie geen gevaarlijke stof (ADR klasse 3) is? Bijvoorbeeld een tank voor afgewerkte olie of smeerolie. Omdat er weinig eisen worden gesteld aan de opslag van afgewerkte olie en smeerolie, is het niet logisch dat de tank daarna nog geschikt is voor een andere toepassing.

Let op: er is een aparte vraag en antwoord over dieseltanks.

Antwoord
Er zijn 2 opties voor de afvoer van tanks met olieresten.

Optie 1. Afvoeren naar een erkend inzamelaar 
Oliën zijn (milieu-)gevaarlijke afvalstoffen, ook als de olie geen gevaarlijke stof is vanwege het vlampunt (ADR klasse 3). Tanks met olieresten zijn daarom ook gevaarlijke afvalstoffen volgens de afvalstoffenregelgeving (EURAL code 16 07 08). De Wet milieubeheer regelt in artikel 10.39 dat gevaarlijk afval alleen mag worden afgevoerd door speciale bedrijven die bevoegd zijn om deze afvalstroom in te nemen. ADJ Milieutechniek beschikt over de juiste inzamel- alsmede verwerkingsvergunning.

Optie 2. Laten reinigen tot oud ijzer 
Een andere optie is om de tank te laten reinigen volgens de BRL K905 en daarna af te voeren als oud ijzer. Maar er is wel een verklaring van het bevoegd gezag nodig om een BRL K905 reinigingsbedrijf te kunnen inschakelen. Een BRL K905 reinigingsbedrijf werkt namelijk meestal in opdracht van een saneerder of installateur. Zoniet, dan moet het reinigingsbedrijf volgens de BRL K905 een schriftelijk bewijs hebben waaruit blijkt dat een ‘zelfstandige tankreiniging’ is toegestaan. Waarschijnlijk vraagt de oud ijzer inzamelaar naar het reinigingscertificaat, omdat hij geen ongereinigde tanks mag innemen.

Dieseltanks moeten standaard elke 15 of 20 jaar worden gekeurd volgens de BRL K903. Als de tank wordt afgekeurd, is deze misschien nog wel geschikt voor de opslag van andere (niet gevaarlijke) stoffen. Mag dat? En welke regels gelden er als de tank wordt afgevoerd en eventueel vervangen door een nieuwe?

Antwoord 
Er zijn 3 opties voor het buiten gebruik stellen van een dieseltank. Activiteitenregeling artikel 3.71d lid 4 onder b verwijst hiervoor naar PGS 30 paragraaf 3.6. 1.

Optie 1: Saneren 
De eigenaar kan de dieseltank laten saneren door een BRL K902 of BRL K904 gecertificeerd bedrijf. Deze geeft een saneringscertificaat af, waarmee de voormalig tankeigenaar kan aantonen dat de tank is gesaneerd. Een tank groter dan 15 m3 moet voor het transport worden gereinigd volgens de BRL K905. Dit staat in PGS 30 voorschriften 3.6.1 en 3.6.4. 2. ADJ Milieutechniek is BRL K902, K904 als K905 gecertificeerd.

Optie 2: Vervangen door een nieuwe tank 
De eigenaar kan de oude tank laten vervangen door een nieuwe, waarbij de BRL K903 gecertificeerde tankinstallateur de oude tank mee terug neemt. Hiervan moet een afschrift worden afgegeven, zodat de oorspronkelijke tankeigenaar kan aantonen door wie de tank is afgevoerd. Dit staat in PGS 30 voorschrift 3.6.2. Het bevoegd kan echt als nog een BRLK902 certificaat verlangen, houdt hier rekening mee. Veel BRLK903 gecertificeerde tankinstallateur schakelen alsnog een BRLK902 saneringsbedrijf in hetgeen meerkosten met zich meebrengen.

Optie 3: Toestemming bevoegd gezag 
De eigenaar kan de tank op een andere manier afvoeren of hergebruiken als het bevoegd gezag daar toestemming voor geeft. Dit volgt uit PGS 30 voorschrift 3.6.3. Over het algemeen zal het bevoegd gezag voor hergebruik een reiniging volgens de BRL K905 verlangen. Daarna kan de tank worden afgevoerd als oud ijzer of worden hergebruikt. De opties voor hergebruik zijn wel beperkt, want de tank is nooit helemaal schoon na een BRL K905 reiniging. De toestemming van het bevoegd gezag is nodig om een BRL K905 reinigingsbedrijf te kunnen inschakelen. Een BRL K905 reinigingsbedrijf werkt namelijk meestal in opdracht van een saneerder of installateur. 

Bron: Infomill

Wat is de procedure bij een tanksanering?

Ondanks dat elke tanksituatie uniek is, zijn er algemeen geldende procedures bij een tanksanering, deze procedure is uitgebreid beschreven in de BRL K902 en BRL K904. Kort samengevat zijn er twee mogelijkheden om een tank te saneren.
1. Verwijderen van de tank
2. Onklaar maken van de tank door de tank te reinigen en af te vullen met zand. Deze tweede methode wordt enkel toegepast als verwijderen redelijkerwijs niet mogelijk is. (bijvoorbeeld: de tank ligt onder een fundering van een woning, waarbij de kosten van verwijdering niet opwegen tegen het te behalen resultaat).

Stappenplan tanksaneringsproces:

 • Stap 1: U vult het online tank aanmeldingsformulier zo goed en zo volledig mogelijk digitaal in, met daarbij foto's en (indien aanwezig) eventuele eisen en opmerkingen van bevoegd gezag.
 • Stap 2: Upload eventueel een actueel verkennend bodemonderzoek
  Bij een ondergrondse tanksanering wordt rondom de tank een verkennend tank bodemonderzoek verricht, hierbij wordt gekeken of de grond en/of het grondwater met olie is verontreinigd.
  Geen verontreiniging: Indien blijkt dat er geen verontreiniging aanwezig is dan kan de tank conform de offerte worden gesaneerd.
  Wel verontreiniging: Wij verzorgen de offerte voor de sanering en geven advies over eventueel noodzakelijk aanvullend bodemonderzoek.
 • Stap 3: Melding naar het bevoegd gezag en certificerende organisatie KIWA
  Tien werkdagen voorafgaand aan de uitvoering wordt de sanering gemeld bij het bevoegd gezag en wordt de verplichte documentatie ingediend.
 • Stap 4: Tankreiniging
  Na het vrijgraven van de bovenkant van de tank wordt het mangat bloot gegraven en wordt de tank inwendig belucht en vervolgens gereinigd. Het aanwezige product wordt opgezogen en de tank wordt schoongemaakt volgens de daarvoor geldende BRL richtlijn. De vrijgekomen afvalstoffen worden afgevoerd naar de afvalbewerkingsinstallatie van ADJ Milieutechniek.
 • Stap 5: Tanksanering
  Na de reiniging wordt de tank verder vrij gegraven op een dieplader getild en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Het gat van de ontgraving wordt opgevuld met zand of teelaarde. Het herstraten, aanvullen, beplanten etc gaat altijd met u als klant in overleg.
 • Stap 6: Tanksaneringscertificaat
  Bij afronding van de sanering ontvangt u een tanksaneringscertificaat, het bewijs dat de tank op de juiste wijze is gesaneerd.

Vraag digitaal uw saneringsofferte aan via het online tank aanmeldingsformulier, en u ontvangt zo snel mogelijk een prijsaanbieding van ons!


U vindt mogelijk aanwijzingen in uw tuin: een putdeksel, een koperen dop, een ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Prik met een metalen staaf in uw tuin in de grond in de buurt van de kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen nooit meer dan 1 meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector gebruiken.

In de kelder of de kruipruimte wijst een loze leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen: ze zijn minstens 2-maal zo dik als gasleidingen en hebben een doorsnede van circa 6 centimeter. Dichtgemaakte gaatjes in de muur zijn een indicatie dat er vroeger leidingen hebben gelopen. Vraag uw eventuele buren of de vroegere bewoners of zij weten van het bestaan van een tank. Oliehandelaren in uw gemeente zijn een bron van informatie; zij weten in de meeste gevallen welke huizen vroeger oliestook hadden. 

Komt u er niet uit, ADJ Milieutechniek kan voor u een tankonderzoek laten uitvoeren om uit te sluiten of een tank aanwezig is op uw locatie en of er een eventuele bodemverontreiniging aanwezig is.

Nee, de tank is volledig volgens de wet gesaneerd. De tankeigenaar kan zelf bepalen wat hij met het restant van de tank gaat doen. Maar het verwijderen van de tank moet wel volgens paragraaf 3.4.2 van de Activiteitenregeling uitgevoerd worden. Dit houdt in dat de verwijdering 10 dagen voor aanvang gemeld moet worden bij het bevoegd gezag.

De gesaneerde tank (onklaar gemaakt) mag door de eigenaar als oud ijzer aangeboden worden. Maar de eigenaar kan er ook voor kiezen om de tank door een gecertificeerd en erkend bedrijf te laten verwijderen. Zo kan hij bij een eventuele verkoop een bewijs overleggen van de verwijdering van de tank. De eigenaar ontvangt dan een saneringscertificaat waarop vermeld staat dat de tank is gesaneerd door middel van verwijdering.

Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kan via de mail, je kunt ons bellen (0183 - 505 964) of via het contactformulier.