FAQ

FAQ

Calamiteiten– Milieuincidenten

Ik heb een milieu-incident, wat nu?

Indien u per direct geholpen wilt worden kunt u direct ons 24-uur milieu-alarmnummer contacten via 085-2731850. 

Opereren jullie landelijk?

ADJ Milieutechniek beschikt over een hoofdvestiging in Werkendam en opereren landelijk in Nederland alsmede Belgie en Luxemburg. Vanwege ons landelijke aanpak en gedegen netwerk- en transportmanagement proberen wij wachttijden tot een minimum te beperken.

Wat verstaan jullie onder een milieu-incident?

Een incident is een onvoorzien voorval, waardoor een verstoring ontstaat in het veilig, vlot of doelmatig gebruik van een (vaar-)weg, terrein of object, tengevolge waarvan gezondheid en leven van personen, dan wel economische belangen bedreigd worden en een gecoördineerde inzet van personeel, materieel en diensten noodzakelijk is om de effecten hiervan te verminderen en op te heffen. Een milieu-incident is daarbij een gebeurtenis, waardoor plotseling en onverwacht schade kan ontstaan aan het milieu. De oorzaak is er meestal één van technische aard, een verkeersongeval en/of menselijk falen.

Ik heb een melding gedaan naar jullie, wat gebeurt en dan?

Stap 1: melding incident

 1. Uw melding komt binnen op onze meld- en coördinatie kamer van ADJ Milieutechniek
 2. Melding kan telefonisch via 085-2731850
 3. Of via online meldingsapp > www.meldingincident.nl
 4. Indien u een vaste debiteur relatie, bent zullen wij de opdracht per direct accorderen.
 5. Indien u een nieuwe debiteur relatie bent, vragen wij u eerst meldingsformulier incident conform vragenlijst in te willen vullen.
 6. Op basis van informatie uit deze melding zal bekeken worden of een milieucoördinator benodigd is, dit is mede afhankelijk van type incident en benodigd equipment. De milieucoördinator kan tevens als aanspreekpersoon op locatie fungeren.
 7. In overleg met u als opdrachtgever informeren wij het bevoegd gezag (indien nog niet door opdrachtgever verzorgd) en mogelijke externe contractors en/of assuradeur van de veroorzaker.
 8. Uw opdracht wordt doorgegeven aan onze planning, deze stuurt per direct een 1e lijns incidentvoertuig (indien vereist).
 9. 1e lijns milieu-incident management (MIM)-voertuig komt ter plaatse.

Stap 2: van uitvoeringsoperatie:

 1. Het maken van eerste inschatting door middel van:
 • Inspectie;
 • Kort overleg met betrokkenen (kerndiensten) ter plaatse;
 • Afstemmen verkregen melding t.o.v. geconstateerde melding;
 • Verkrijgen/vergaren van aanvullende informatie;
 1. Mondeling voorleggen Plan van Aanpak en (bij ernstig incident) eventueel opstellen schriftelijk Plan van Aanpak, in overleg met:
 • Opdrachtgever;
 • Assuradeur/schade expert;
 • Overige betrokkenen/partijen;
 • Kerndiensten/bevoegd gezag

Stap 3: Noodzakelijke vervolgactie door opdrachtgever of ADJ Milieutechniek:

 1. Schriftelijke opdracht aan ADJ Milieutechniek (indien deze nog niet per mail is bevestigd), of
 2. Opdrachtbevestiging door ADJ Milieutechniek aan opdrachtgever

Stap 4: uitvoeringsfase MIM-operatie:

 1. Voorkomen uitbreiding en bestrijden gevolgen van incident door maatregelen in gang te zetten, zoals:
 2. Bereddering; het MIM-team heeft in het kader van bereddering de mogelijkheid en de middelen om direct (zelf) beheersings- cq. beredderingsmaatregelen uit te voeren met materiaal/materieel uit hulpverleningsvoertuig;
 3. Bemiddeling in het snel ter plaatse komen van een schade-expert namens de veroorzaker en zijn/haar assuradeur
 4. Snelle, zorgvuldige en effectieve afhandeling van het incident;
 5. Namens de opdrachtgever zorgdragen voor het overleg met mogelijk andere betrokken overheidsdiensten en partijen;
 6. De milieuprojectcoordinator en uitvoerder is op de hoogte van de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag en zal er voor zorgdragen nimmer in die verantwoordelijkheid te treden

Stap 5: afronding MIM-operatie:

 1. Een incident zal afgerond worden met een MIM-rapportage (en in geval van bodem) eventueel gevolgd door een evaluatierapport, dat toegezonden wordt aan betrokken partijen;
 2. Eindrapport wordt vergezeld van de factuur.

Tanksanering

Wat moet ik doen als ik een oude olietank in mijn tuin vind?

Vindt u een olietank in uw tuin? Dan moet u dit melden bij de gemeente. In sommige gevallen moet u de tank laten schoonmaken (saneren) of verwijderen. ADJ Milieutechniek kan u in het gehele saneringstraject begeleiden en ondersteunen. Informeer naar de mogelijkheden.

Wat zijn de risico's van een oude ondergrondse olietank?

Olietanks werden vroeger gebruikt om verwarmingsinstallaties van brandstof te voorzien. Een oude tank kan roesten en lekken. Daardoor kunnen olieresten in de bodem en het grondwater terechtkomen.

Wie is er verantwoordelijk voor het verwijderen of schoonmaken van een onder- of bovengrondse olietank?

Huurt u een woning? Dan moet u de verhuurder laten weten dat hij de olietank moet laten schoonmaken of verwijderen.

Als eigenaar van een woning moet u een oude olietank laten schoonmaken of verwijderen.

Hoe meld ik een tanksanering aan?

Heeft u een onder- of bovengrondse voorziening en die wilt u laten reinigen?

U kunt snel en veilig het online aanvraagformulier invullen, door middel van een vragenlijst kunnen wij u beter helpen en een gerichte  offerte toezenden. Na uw accoord op onze verstuurde offerte kunnen wij de werkzaamheden, in overleg met u, inplannen.

Bestaande klant en prijsafspraken? Geeft u svp aan dat u direct opdracht wilt geven, wij zullen binnen het gestelde saneringstermijn (5 a 10 werkdagen) de werkzaamheden, in overleg met u, inplannen!

Komt u er online niet uit of u loopt vast? Geen nood, neem dan gerust contact met ons op via 0183505964 (Afdeling tankreiniging).

Spoed? Geen nood, neem dan gerust contact met ons op via het meld alarmnummer 085-2731850.

Ik heb een huis gekocht of wil een huis kopen, maar er zit een oude olietank ? Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Moet u een olietank in uw tuin laten verwijderen? Regel dit dan voor de overdracht van de woning. Of spreek met de koper af dat hij de olietank laat verwijderen.

Weet u dat u een olietank moet laten verwijderen en doet u dit niet? Dan bent u achteraf aansprakelijk te stellen voor eventuele schoonmaakkosten en verwijderingskosten.

Ons advies geldt dan ook: zorg dat u van te voren een actueel en erkend tankonderzoek laat verrichten, ADJ Milieutechniek kan u in deze fase ondersteunen en een tankonderzoek conform marktconform tarief uitvoeren.

Ik wil zelf onderzoeken of er een tank in mijn grond ligt. Waar moet ik op letten?

Putdeksels, koperen doppen, ontluchtingspijpen of vreemde verzakkingen in de tuin zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van een tank zijn. Ook kunt u met een metalen staaf in de grond prikken in de buurt van de kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen meestal niet meer dan een meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector huren. Ook kunt u ons bedrijf inschakelen en een tankonderzoek laten uitvoeren.

In de kelder of de kruipruimte wijst een loze leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen. Ze hebben een doorsnede van 10-15 millimeter. Dat is half zo dik als een gasleiding. Dichtgemaakte gaatjes in de muur zijn een indicatie dat er vroeger leidingen hebben gelopen. De ontluchtingsleiding van een olietank is verticaal langs de buitenmuur gemonteerd. De diameter is ongeveer 40 millimeter. U kunt ook uw buren of de vroegere bewoners vragen of zij weten van het bestaan van een tank. Ook oliehandelaren weten in de meeste gevallen nog welke huizen vroeger oliestook hadden.

Ook kunt u bij de gemeente informeren of bekend is of er op uw huidige/nieuwe adres een tank aanwezig is.

Bron: Bodemplus.nl

Ik wil mijn bovengrondse dieseltank afvoeren/reinigen, kunt u dit verzorgen?

Een afgekeurde bovengrondse dieseltank dient afgevoerd (saneren, verwijderd) of gereinigd te worden door een gecertificeerd bedrijf. Na het afvoeren (saneren, verwijderen) / reinigen zal u hiervan een certificaat ontvangen. Op de website van InfoMil kunt u hier meer informatie over vinden: www.infomil.nl

 1. Wilt u uw tank laten reinigen neem dan contact met ons op.
 2. Wilt u uw tank afvoeren (saneren, verwijderen), vul dan het aanvraagformulier in.

Zodra wij van u het aanvraagformulier hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen voor het afvoeren (saneren, verwijderen) van uw dieseltank.

Waar heeft de BRL-K902 op betrekking?

BRL-K902 heeft betrekking op het saneren en definitief buiten gebruik stellen van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages, door deze te verwijderen of onklaar te maken.

BRL-K902 is bedoeld voor tanksanering van tanks waarin zich huisbrandolie, diesel, gasolie, stookolie, motorolie, water of huishoudelijk afvalwater bevindt of heeft bevonden. Tanks die andere producten bevatten of hebben bevat moeten in principe volgens BRL-K904 worden gesaneerd.

Het doel is de opslagtank definitief onklaar te maken, bij voorkeur door vernietiging, zodat deze niet meer voor enig opslagdoel kan worden gebruikt. Oude tanks die bijvoorbeeld als drinkwaterbak voor vee of als barbecue worden gebruikt zorgen voor ernstige verontreiniging van de voedselketen.

Voor wie is de BRL-K902 van toepassing?

BRL-K902 is bedoeld voor tanksanering van opslagtanks die bij particulieren en bedrijven voorkomen.

Tanksaneringen volgens BRL-K902 moeten uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een Ministeriele Erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. Deze certificaathouders volgens BRL-K902 geven na uitvoering van de tanksanering een geregistreerd tanksaneringscertificaat af. Het tanksaneringscertificaat is het officiele bewijs dat een tanksanering veilig voor mens en omgeving is uitgevoerd. Het tanksaneringscertificaat is het bewijs naar de overheid dat de voormalige plaats van de tank niet (meer) als verdachte locatie hoeft worden aangemerkt. Dit is van groot belang bij aan- en verkoop van huizen, bedrijfspanden en percelen.

Het actuele overzicht van certificaathouders kunt u vinden door hier te klikken en bij Norm/BRL ‘k902’ in te vullen en vervolgens te klikken op ‘zoeken’.

Wanneer is de BRL-K902 van toepassing?

Bij beëindiging van de opslag in een ondergrondse of bovengrondse tank moet op grond van het Activiteitenbesluit de tanksanering binnen een termijn van 2 maanden plaatsvinden.

Geldt er een meldingsplicht voor boven- en ondergrondse tanksanering?

Voor tanksaneringen volgens BRL-K902 geldt een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van tenminste 10 dagen. Voordat een tanksanering van een ondergrondse tank uitgevoerd mag worden moet een bodemonderzoek zijn uitgevoerd. Het bevoegd gezag kan hiervoor vrijstelling verlenen of nadere eisen stellen. In het geval van een bovengrondse tank is een bodemonderzoek niet verplicht maar kan alsnog door het bevoegd gezag geëist worden. Het is van belang vooraf hierover in overleg te treden. Het volgens BRL-K902 gecertificeerde tanksaneringsbedrijf begeleidt hierin, zodat het tanksaneringscertificaat volgens BRL-K902 uiteindelijk kan worden uitgegeven.

Ik zoek de prijzen van verwijderen boven- en/of ondergrondse tanks? Waar kan ik die vinden?

Bij een ondergrondse dieseltank moet er per situatie bekeken en berekend worden wat er moet gebeuren, omdat wij prijsgarant werken hebben wij er daarom voor gekozen niet te werken met een standaard prijs. Dit geldt ook voor tankreinigingen boven- en ondergronds. Een van de redenen hiervoor is dat veel klanten over meerdere tanks op 1 of meerdere locaties beschikken, of over clustertanks hetgeen een andere prijsstelling van toepassing is. ADJ Milieutechniek hanteert marktconforme tarieven en probeert altijd de voordeligste prijs aan te bieden.

Moet u uw dieseltank nog KIWA laten keuren?

Elke dieseltank moet vanaf 1 januari 2015 beschikken over een tankcertificaat (voor de tank) en een installatiecertificaat (voor de uitrusting en de plaatsing van de tank). Een tankcertificaat alleen is niet voldoende, omdat dit certificaat bijvoorbeeld niet het inhoudmeetsysteem, de overvulbeveiliging, de antihevelvoorziening of de locatie van de geplaatste dieseltank omvat, zie: www.infomil.nl.

Bij de 15-jarige keuring (20 jaar bij inwendige coating stalen tank) wordt de keuringscriteria uit de BRL K903/08 deelgebied 15 gevolgd,
zie: Kiwa keuringscriteria (pagina 134 t/m 163).

Wilt u een gedegen advies ? Wij geven u graag advies!

Mag afgewerkte olie in een oude dieseltank?

Vraag 
Sommige afgekeurde dieseltanks zijn nog bruikbaar voor de opslag van andere (niet gevaarlijke) stoffen. Afgewerkte olie is geen gevaarlijke stof en de opslag hoeft per 1 januari 2015 niet meer aan de BRL K903 te voldoen.

Mag afgewerkte olie worden opgeslagen in een oude dieseltank?

Antwoord 
Dit mag alleen als het bevoegd gezag daar toestemming voor geeft. Dit volgt uit Activiteitenregeling artikel 3.71d lid 4, dat verwijst naar PGS 30 voorschrift 3.6.3. Vaak zal het bevoegd gezag hergebruik van de tank toestaan onder de voorwaarde dat er eerst een BRL K905 reiniging plaatsvindt. Of dat voor afgewerkte olie ook nodig is, hangt van de situatie af. Bijvoorbeeld hoeveel diesel er nog in de tank zit. Afgewerkte olie is geen gevaarlijke stof, maar wel een gevaarlijke afvalstof. Deze afvalstof mag volgens Activiteitenbesluit artikel 2.12 niet opzettelijk gemengd worden met andere (afval)stoffen. Dit verbod geldt ook voor diesel en afgewerkte olie, omdat van deze afvalstoffen de aard, samenstelling en concentratie niet vergelijkbaar zijn. Dat is via Activiteitenregeling artikel 2.9 terug te vinden in de ‘Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen’: afgewerkte olie en diesel zijn ingedeeld in verschillende categorieën.

Hoe moet een oude olietank (bijv. afgewerkte olie, verlopen olie) worden afgevoerd?

Hoe moet een olietank worden afgevoerd als de olie geen gevaarlijke stof (ADR klasse 3) is? Bijvoorbeeld een tank voor afgewerkte olie of smeerolie. Omdat er weinig eisen worden gesteld aan de opslag van afgewerkte olie en smeerolie, is het niet logisch dat de tank daarna nog geschikt is voor een andere toepassing. Let op: er is een aparte vraag en antwoord over dieseltanks.

Antwoord
Er zijn 2 opties voor de afvoer van tanks met olieresten.

Optie 1. Afvoeren naar een erkend inzamelaar 
Oliën zijn (milieu-)gevaarlijke afvalstoffen, ook als de olie geen gevaarlijke stof is vanwege het vlampunt (ADR klasse 3). Tanks met olieresten zijn daarom ook gevaarlijke afvalstoffen volgens de afvalstoffenregelgeving (EURAL code 16 07 08). De Wet milieubeheer regelt in artikel 10.39 dat gevaarlijk afval alleen mag worden afgevoerd door speciale bedrijven die bevoegd zijn om deze afvalstroom in te nemen. ADJ Milieutechniek beschikt over de juiste inzamel- alsmede verwerkingsvergunning.

Optie 2. Laten reinigen tot oud ijzer 
Een andere optie is om de tank te laten reinigen volgens de BRL K905 en daarna af te voeren als oud ijzer. Maar er is wel een verklaring van het bevoegd gezag nodig om een BRL K905 reinigingsbedrijf te kunnen inschakelen. Een BRL K905 reinigingsbedrijf werkt namelijk meestal in opdracht van een saneerder of installateur. Zoniet, dan moet het reinigingsbedrijf volgens de BRL K905 een schriftelijk bewijs hebben waaruit blijkt dat een ‘zelfstandige tankreiniging’ is toegestaan. Waarschijnlijk vraagt de oud ijzer inzamelaar naar het reinigingscertificaat, omdat hij geen ongereinigde tanks mag innemen.

Hoe moet een dieseltank buiten gebruik gesteld worden?

Dieseltanks moeten standaard elke 15 of 20 jaar worden gekeurd volgens de BRL K903. Als de tank wordt afgekeurd, is deze misschien nog wel geschikt voor de opslag van andere (niet gevaarlijke) stoffen. Mag dat? En welke regels gelden er als de tank wordt afgevoerd en eventueel vervangen door een nieuwe?

Antwoord 
Er zijn 3 opties voor het buiten gebruik stellen van een dieseltank. Activiteitenregeling artikel 3.71d lid 4 onder b verwijst hiervoor naar PGS 30 paragraaf 3.6. 1.

Optie 1: Saneren 
De eigenaar kan de dieseltank laten saneren door een BRL K902 of BRL K904 gecertificeerd bedrijf. Deze geeft een saneringscertificaat af, waarmee de voormalig tankeigenaar kan aantonen dat de tank is gesaneerd. Een tank groter dan 15 m3 moet voor het transport worden gereinigd volgens de BRL K905. Dit staat in PGS 30 voorschriften 3.6.1 en 3.6.4. 2. ADJ Milieutechniek is BRL K902, K904 als K905 gecertificeerd.

Optie 2: Vervangen door een nieuwe tank 
De eigenaar kan de oude tank laten vervangen door een nieuwe, waarbij de BRL K903 gecertificeerde tankinstallateur de oude tank mee terug neemt. Hiervan moet een afschrift worden afgegeven, zodat de oorspronkelijke tankeigenaar kan aantonen door wie de tank is afgevoerd. Dit staat in PGS 30 voorschrift 3.6.2. Het bevoegd kan echt als nog een BRLK902 certificaat verlangen, houdt hier rekening mee. Veel BRLK903 gecertificeerde tankinstallateur schakelen alsnog een BRLK902 saneringsbedrijf in hetgeen meerkosten met zich meebrengen.

Optie 3: Toestemming bevoegd gezag 
De eigenaar kan de tank op een andere manier afvoeren of hergebruiken als het bevoegd gezag daar toestemming voor geeft. Dit volgt uit PGS 30 voorschrift 3.6.3. Over het algemeen zal het bevoegd gezag voor hergebruik een reiniging volgens de BRL K905 verlangen. Daarna kan de tank worden afgevoerd als oud ijzer of worden hergebruikt. De opties voor hergebruik zijn wel beperkt, want de tank is nooit helemaal schoon na een BRL K905 reiniging. De toestemming van het bevoegd gezag is nodig om een BRL K905 reinigingsbedrijf te kunnen inschakelen. Een BRL K905 reinigingsbedrijf werkt namelijk meestal in opdracht van een saneerder of installateur. 

Bron: Infomill

Wat is de normale procedure bij een tanksanering?

Wat is de procedure bij een tanksanering?

Ondanks dat elke tanksituatie uniek is, zijn er algemeen geldende procedures bij een tanksanering, deze procedure is uitgebreid beschreven in de BRL K902 en BRL K904. Kort samengevat zijn er twee mogelijkheden om een tank te saneren.
1. Verwijderen van de tank
2. Onklaar maken van de tank door de tank te reinigen en af te vullen met zand. Deze tweede methode wordt enkel toegepast als verwijderen redelijkerwijs niet mogelijk is. (bijvoorbeeld: de tank ligt onder een fundering van een woning, waarbij de kosten van verwijdering niet opwegen tegen het te behalen resultaat).

Stappenplan tanksaneringsproces:

 • Stap 1: Verkennend bodemonderzoek
  Bij een ondergrondse tanksanering wordt rondom de tank een verkennend tank bodemonderzoek verricht, hierbij wordt gekeken of de grond en/of het grondwater met olie is verontreinigd.
  Geen verontreiniging: Indien blijkt dat er geen verontreiniging aanwezig is dan kan de tank conform de offerte worden gesaneerd.
  Wel verontreiniging: Wij verzorgen de offerte voor de sanering en geven advies over eventueel noodzakelijk aanvullend bodemonderzoek.
 • Stap 2: Melding naar het bevoegd gezag en certificerende organisatie KIWA
  Tien werkdagen voorafgaand aan de uitvoering wordt de sanering gemeld bij het bevoegd gezag en wordt de verplichte documentatie ingediend.
 • Stap 3: Tankreiniging
  Na het vrijgraven van de bovenkant van de tank wordt het mangat bloot gegraven en wordt de tank inwendig belucht en vervolgens gereinigd. Het aanwezige product wordt opgezogen en de tank wordt schoongemaakt volgens de daarvoor geldende BRL richtlijn. De vrijgekomen afvalstoffen worden afgevoerd naar de afvalbewerkingsinstallatie van ADJ Milieutechniek.
 • Stap 4: Tanksanering
  Na de reiniging wordt de tank verder vrij gegraven op een dieplader getild en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Het gat van de ontgraving wordt opgevuld met zand of teelaarde. Het herstraten, aanvullen, beplanten etc gaat altijd met u als klant in overleg.
 • Tanksaneringscertificaat
  Bij afronding van de sanering ontvangt u een tanksaneringscertificaat, het bewijs dat de tank op de juiste wijze is gesaneerd.

Vraag hier digitaal uw saneringsofferte aan en u ontvangt zo snel mogelijk een prijsaanbieding van ons!

Tankreiniging

Hoe meld ik een tankreiniging/tanksanering aan?

Heeft u een onder- of bovengrondse voorziening en die wilt u laten reinigen?

U kunt snel en veilig het online aanvraagformulier invullen, door middel van een vragenlijst kunnen wij u beter helpen en een gerichte  offerte toezenden. Na uw accoord op onze verstuurde offerte kunnen wij de werkzaamheden, in overleg met u, inplannen.

Bestaande klant en prijsafspraken? Geeft u svp aan dat u direct opdracht wilt geven, wij zullen binnen het gestelde saneringstermijn (5 a 10 werkdagen) de werkzaamheden, in overleg met u, inplannen!

Komt u er online niet uit of u loopt vast? Geen nood, neem dan gerust contact met ons op via 0183505964 (Afdeling tankreiniging).

Spoed? Geen nood, neem dan gerust contact met ons op via het meld alarmnummer 085-2731850.

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Hoe ontstaat bacteriegroei in diesel?

Dieselbrandstof – ook de nieuwe soorten zoals HVO en GTL – is veel gevoeliger voor bacterievorming dan de oude gasolie van vroeger. De gevolgen zijn vaak niet mis: brandstoffilters slaan dicht, de brandstoftank(s) moet worden gereinigd en stilstand van uw wagen- of machinepark. In extreme gevallen kunnen zelfs de kleppen en injectoren van dieselmotoren schade oplopen. Hoe ontstaat deze bacteriegroei nu precies in de diesel?

Lees hieronder stap voor stap hoe bacteriegroei in diesel tot stand komt:

1. Bacterievrije brandstof
Vaak wordt gedacht dat bacteriën het gevolg zijn van (slechte) dieselkwaliteit. Maar diesel wordt tijdens de raffinage tot 350ºC verwarmd en is dus steriel oftewel bacterievrij. De meeste brandstofleveranciers hebben een zeer kort logistiek traject van raffinaderij tot bij de eindgebruiker. U mag dus aannemen dat u bacterievrije diesel geleverd krijgt.

2. Vochtige buitenlucht
Tijdens het aftanken daalt het brandstofniveau, waardoor van buitenaf lucht wordt aangezogen in de dieseltank. Buitenlucht bevat van nature uit (onschadelijke) microben. Met name tijdens de herfst en wintermaanden kan deze buitenlucht ook veel vochtigheid bevatten.

3. Water onderin de tank
Wanneer het vocht in de lucht gaat condenseren, komen waterdruppels in de diesel terecht. Deze zakken uit als vrij water naar de bodem van de tank waar ze een waterlaag vormen.

4. Bacteriën vormen slijmslierten
Door de combinatie van brandstofmoleculen (= voedsel), het water onderin de tank (= zuurstof) en de zon (= warmte), gaan bacteriën zich razendsnel vermenigvuldigen en slijmslierten vormen.

5. Filters slaan dicht
De bacteriën vormen een slijmlaag tussen het water en de diesel. Tijdens het tanken worden deze slijmslierten mee opgezogen waardoor brandstoffilters dichtslaan. De resterende bacteriën zakken uit naar de bodem van de tank en veroorzaken daar corrosievorming.

Bron: loonwerker.nl

Moet een ondergrondse tank conform BRL905 gereinigd worden?

Het reinigen van deze opslagtanks dient te geschieden met een door het reinigingsbedrijf geselecteerd reinigingsmiddel voor het desbetreffend opgeslagen product.Het reinigen van opslagtanks kan plaats vinden wanneer:

 • De opslagtank inwendig geïnspecteerd moet worden,
 • Er werkzaamheden aan of in de opslagtank moeten plaatsvinden,
 • Er een wisseling van product plaatsvindt,
 • De opslagtank verwijderd wordt, of definitief onklaar gemaakt wordt volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K902 of BRL-K904,
 • De opslagtank elders opnieuw geïnstalleerd wordt,
 • Een reparatie aan het opslagtanklichaam noodzakelijk is, of
 • Wanneer de eigenaar of opdrachtgever het nodig acht (bijvoorbeeld schoonmaken, e.d.).

Ik heb een bovengrondse tank? Mag ik deze tank zelf reinigen?

U mag als eigenaar altijd uw eigen tank reinigen, echter bevoegd gezag kan om een BRL 905 certificaat vragen, u moet namelijk aantonen dat de afvalstoffen en reiniging conform richtlijnen zijn uitgevoerd. U doet er verstandig aan om dit door een deskundig BRL 905 instantie uit te laten varen.

Is er een meldingsplicht voor een BRL-K905 reiniging?

Voor het reinigen van tanks volgens BRL-K905 geldt een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van 4 werkdagen. Het bevoegd gezag kan, indien zij dit noodzakelijk acht eventueel lokale hulpdiensten zoals de brandweer inlichten en inschakelen.

Waar heeft BRL-K905 betrekking op?

BRL-K905 heeft betrekking op het reinigen van onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Opslagtanks vallend onder het toepassingsgebied van deze BRL komen overeen met:

 1. Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30.
 2. Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31.

Afgewerkte olie

Ik heb een lekkage ! (milieu-calamiteit, bijv. een olievat is omgevallen) Wat nu?

Bij olielekkages of morsingen beschikt ADJ Milieutechniek over een 24-uurs meldkamer en divers reinigingsequipment. Bel direct het milieu-alarmnummer +31(0)85 – 273 18 50 of vul het meldingsformulier milieu-incident in!

Wat is afgewerkte olie?

Afgewerkte olie is smeerolie of systeemolie die in het afvalstadium is geraakt. Deze olie komt met name vrij bij verbrandingsmotoren, transmissiesystemen, machines, turbines en hydraulische systemen.

Hoe kan ik mijn afvalolie/afgewerkte olie aanmelden?

U kunt uw afvalstoffen op dit moment alleen aanmelden via telefonische opdracht. U kunt wel alvast uw gegevens invullen via het contactformulier, waarna wij contact met u opnemen. Na inventarisatie van uw behoefte doen wij u een aanbieding. Heeft u geen internet ter beschikking, dan kunt u ons altijd telefonisch bereiken op +31(0)183 50 59 64.

Wat kost het om mijn afval op te laten halen?

De tarieven voor het ophalen van uw afgewerkte olie of ander oliehoudend afval is uiteraard afhankelijk van het soort afval. U kunt uiteraard vrijblijvend een offerte opvragen via het aanvraag offerte formulier.

Waar halen jullie afgewerkte olie op?

ADJ Milieutechniek verzorgt de inzameling van afgewerkte olie en andere afvalstromen in heel Nederland. Kan ik mijn afgewerkte olie zelf brengen (particulier of zakelijk)? Het vervoer van afgewerkte olie is aan strikte wetgeving onderhevig en mag derhalve alleen door een erkend afvalinzamelaar worden verricht. Geen klant is voor ons te klein of te groot. Dus wij zijn er voor u als particulier of zakelijk.

Hoeveel meter slang is er standaard op een tankauto / drukvacuümwagen aanwezig?

De tankwagen heeft normaal een standaard lengte bij van 20 meter. Mocht er meer lengte nodig zijn dan is dit op verzoek extra te verlengen.

Mag men restanten van dieselolie en/of gasolie bij de afgewerkte olie voegen?

Ja, dit is toegestaan omdat dat er bij de eindverwerker opnieuw wordt af gedistilleerd. Het biedt echter wel de voorkeur dit separaat te houden. U heeft als plicht de ingezamelde afvalolie separaat te houden en aan te bieden bij een eindverwerker die deze opnieuw verwerkt tot smeer- of andere systeem olie producten. (cradle to cradle)

Mogen biologische oliesoorten worden toegevoegd aan afgewerkte olie?

Ja, dit is toegestaan, ook hier geldt: liever separaat houden.

Kan ik ook gelijk nieuwe smeermiddelen bestellen?

ADJ Milieutechniek heeft overeenkomsten met diverse brandstofleveranciers. Bel ons voor een actuele prijsopgave.

Wat kost het om andere afvalstoffen (bijv. verf, tl-buizen) af te voeren?

Dit is afhankelijk van de soort en hoeveelheid afval die u heeft. Overig afval wordt vaak vermeld alszijnde KCA (Klein Chemisch Afval). Het voordeligst is te kiezen voor een totaalpakket waarin u al uw afval laat afvoeren door ADJ Milieutechniek. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen via ons offerte formulier. Olievaten kunnen niet worden meegenomen met een vacuümvrachtwagen, hiervoor zullen wij een speciaal ingericht KCA bakwagen inzetten.

Kunnen kleine olievaatjes ook worden leeggezogen?

Ja. deze vallen onder “bulk” vrachten en zal een drukvacuümwagen langskomen om de olievaten leeg te zuigen. Indien u de olievaten afgevoerd wilt hebben, geeft u dit dan van te voren aan.

Hoe groot moet de opening zijn van de tank of drum?

De opening moet tenminste 2 duims zijn (ca. 5 cm), dit is een vastgestelde norm. Let op! Er moet op de tank of drum voldoende beluchting aanwezig zijn.

Mag je afgewerkte olie verbranden?

Nee, de overheid heeft in beginsel voorgeschreven dat afgewerkte olie op een hoogwaardige wijze moet worden verwerkt tot basisolie. ADJ Milieutechniek zoekt in alle gevallen naar de meest milieuvriendelijke recyclingsoplossing.

Kunnen er ook meteen oliefilters meegenomen worden?

Afgewerkte olie wordt opgehaald met een drukvacuümwagen. Deze vrachtwagen kan uw oliefilters niet meenemen. Meld uw oliefilters aan als stukgoed, deze worden voor u apart afgevoerd met een andere vrachtwagen.

Hoe lang duurt het voordat het weggehaald wordt?

Na aanmelding wordt uw afval binnen circa 2 werkdagen opgehaald. U ontvangt één dag van te voren per e-mail of telefonisch een melding dat uw opdracht wordt opgehaald.

Wat is het soortelijk gewicht van afgewerkte olie?

U betaalt of ontvangt geld per kilogram. Het soortelijk gewicht van afgewerkte olie is 0,895 kg/liter.

Hoe weet ik dat ADJ Milieutechniek een erkend inzamelaar van afgewerkte olie is?

ADJ Milieutechniek beschikt over alle noodzakelijke vergunningen om afvalstoffen (bijv. afgewerkte olie) te mogen inzamelen en verwerken. Via onderstaande link vindt u ons in het landelijke overzicht van erkende inzamelaars. http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/overzicht-inzamelaars-bia

Over welke kwaliteitscertificering beschikt u?

ADJ Milieutechniek heeft een gecertificeerd milieu- en kwaliteitssysteem en beschikt over de volgende certificeringen: ISO 9001:2008 VCA** gecertificeerd VIHB (NB500797VIHB)

Ik heb een spoedopdracht?

Neemt u dan svp telefonisch contact op met onze klantenservice +31(0)183-5 59 64. Op basis van de beschikbaarheid informeren zij u over de mogelijkheden.

Vanaf welke hoeveelheid krijg ik geld voor mijn afgewerkte olie?

De tarieven voor afgewerkte motorolie variëren continue. Voor actuele kosten en opbrengsten kunt het eenvoudigst telefonisch contact opnemen met onze verkoop binnendienst via telefoonnummer +31(0)183-50 59 64.

Absorptiematerialen

Wat is de oil only lijn ?

ADJ Milieutechniek biedt u een ruim assortiment absorptie- materialen die u tijd én geld besparen in het oplossen van lekkages met gevaarlijke vloeistoffen op reguliere basis of bij calamiteiten, binnen en buiten, op het land of in het water!

 

Oil Only lijn: 100% polypropyleen is van eigenschap hydrofoob (water afstotend), het materiaal hecht en heeft een groot opnamevermogen door de capillaire werking van de polypropyleen vezels. Aangezien polypropyleen een aardoliederivaat bevat, zal het olie en petrochemische vloeistoffen absorberen. Polypropyleen producten hebben een natuurlijke afkeer van water is daarmee een uitstekende keuze voor het absorberen en opruimen van olie en/of petrochemische stoffen vrijgekomen op het water en in het milieu. Olie en petrochemische stoffen drijven op het water en zullen in contact met onze absorbents volledig worden opgenomen door onze producten .

De kleur van de producten uit de Oil Only lijn zijn wit.

Wat is de Universele lijn?

MRO / Universele Lijn: 100 % behandeld polypropyleen is van eigenschap hydrofiel

(water opnemend).  Onze relaties passen de producten uit de MRO / Universele lijn toe voor lekkages met niet agressieve chemicaliën als booroliën en andere op water gebaseerde vloeistoffen. Door het toevoegen van een actieve stof op de polypropyleen vezels maakt deze bewerking het tot een hydrofiel product. Hierdoor kunnen de absorberende materialen zowel petrochemische, als op water gebaseerde chemicaliën zonder problemen opnemen. Door het kiezen van de kleur grijs voor deze  lijn producten zijn olie en chemicaliën lekkages op enige wijze gecamoufleerd zonder aan het absorptie vermogen enige concessie te doen.

De kleur van de producten uit de MRO / Universele lijn zijn Grijs.

Wat is de Hazmat lijn?

Hazmat Lijn: 100 % behandeld polypropyleen is van eigenschap hydrofiel (water opnemend). Chemische absorberende producten worden vervaardigd uit sterk polypropyleen vezel, die niet zal scheuren bij gebruik van gevaarlijke vloeistoffen. Bij lekkage met agressieve chemicaliën is reactiesnelheid cruciaal en kunnen hulpdiensten als BVD, lokale Calamiteiten diensten, of Brandweerkorpsen zich niet permitteren na te denken over welke lijn mogelijk inzetbaar is, het moet altijd goed zijn, dat is de enige eis !

De Gele kleur is gemakkelijk te herkennen en is internationaal bepaald als de kleur van Gevaar ! Kleur wordt in het geval van een noodsituatie met gevaarlijke stoffen direct gekoppeld wordt aan haar toepasbaarheid, namelijk; voor elke mogelijke vloeistof geschikt !

De kleur van de producten uit Hazmat lijn zijn Geel.

Wanneer gebruik ik de oil only pads of doeken?

Regulier: Bij kleine druppellekkages van vloeistoffen onder machines of werkbanken of als onderdelen mogelijk zouden kunnen lekken bij (de)montage werkzaamheden.

Calamiteit: Nadat een kleine lekkage is ingedamd met slangen de vervuilde oppervlakte binnenin opnemen met matten.

Wanneer gebruik ik de HCS oil only rollen?

Regulier: Onder machines waar lekkages permanent optreden over een langere of bredere oppervlakte. Door de perforatie bepaalt u zelf de desgewenste lengte die nodig is.

Calamiteit: Wanneer er een lekkage op land of water optreedt kan er gebruikt worden gemaakt van de rollen. Het grote opname vermogen door de lengte van de rol is handig om snel veel vloeistof op te kunnen nemen. Daarna kan met de doeken de overige vloeistof worden opgeruimd. De rollen gemakkelijk en economisch voor gebruik door het Rip -to –Fit formaat.

Wanneer gebruik ik de HCS oil only booms/slangen?

Regulier: Zijn ideaal voor het leggen rondom een machine en voor het beheersen en absorberen van olie lekkage en druppels langs de machine af.

Calamiteit: Slangen worden ook gebruikt om als een protectie ring te functioneren tijdens een grotere lekkage, als een absorberende barrière.

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.